Trompete

Gruber Tobias
Gruber Tobias
Kager Klaus
Kager Klaus
Ritsch Julian
Ritsch Julian

Fasser Wolfgang
Fasser Wolfgang
Jud Manfred
Jud Manfred

Jud Manfred--Fasser Wolfgang--Ritsch Julian--Kager Klaus--Gruber Tobias
Jud Manfred--Fasser Wolfgang--Ritsch Julian--Kager Klaus--Gruber Tobias